X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Poleć znajomemu| Forum
drukuj skomentuj artykuł forum poleć artykuł znajomemu A A A

NNW – ERGO HESTIA S.A.

2007-03-20 10:19 wtorek
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci.

Możesz wybrać jeden z dwóch zakresów ubezpieczenia NNW:

 1. zakres pełny - ochrona trwa 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie, zarówno podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak i w życiu prywatnym,
 2. zakres ograniczony - ubezpieczenie chroni tylko w czasie wykonywania pracy, w drodze do i z pracy, podczas wyjazdów na delegacje lub podczas wykonywania innych określonych w umowie ubezpieczenia czynności.
Opłacając dodatkową składkę, zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą zostać objęte:
 • następstwa zawałów serca i udarów mózgu,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu,
Warianty ubezpieczenia, rodzaje i wysokość świadczeń:

Ubezpieczony może wybrać jeden z trzech wariantów umowy (różniących się zakresem świadczeń wypłacanych z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu):

 • Wariant I zawiera następujące rodzaje świadczeń:
 1. w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia - 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia,
 2. z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu:
 • w przypadku uszczerbku w wysokości 100% - pełną sumą ubezpieczenia określoną w umowie,
 • w przypadku uszczerbku częściowego - procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 • Wariant II zawiera następujące rodzaje świadczeń:
 1. w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia - 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia,
 2. z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, wynoszącego:
 • do 25% - 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • od 26 do 50% - 1,5% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • od 51 do 75% - 2,5% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • powyżej 75% - 3,5% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 • Wariant III zawiera następujące rodzaje świadczeń:
 1. w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia - 100% sumy ubezpieczenia,
 2. z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek zaistniałego wypadku - odpowiedni procent sumy ubezpieczenia ustalony zgodnie z Tabelą oceny uszczerbku na zdrowiu,
 3. w przypadku uszkodzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku mózgowia lub nerwów obwodowych, powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości powyżej 70% - procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Ponadto Ergo Hestia dokonuje zwrotu kosztów za:
 • nabycie środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów (zwrot kosztów nie może przekroczyć 200 PLN za każdy ząb) , pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż do kwoty 2000 PLN,
 • przeszkolenie zawodowe inwalidów, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku - do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż do kwoty 2000 PLN.
Koszty nabycia protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych, jak również koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów są zwracane wówczas, gdy są one niezbędne z medycznego punktu widzenia i nie mogą być pokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych oraz pod warunkiem, że zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdy opłacimy dodatkową składkę Ubezpieczyciel w związku z zaistniałym wypadkiem może rozszerzyć zakres świadczeń o:
 • zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do wykonywania pracy lub nauki - w wysokości 0,15% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności do pracy (nauki). Zasiłek przysługuje od 10 dnia po wypadku, a jeżeli niezdolność do pracy (nauki) trwała co najmniej 30 dni - od następnego dnia po wypadku, nie dłużej jednak niż przez okres 90 dni.
 • zwrot kosztów leczenia - do wysokości 20% sumy ubezpieczenia, gdy zostały poniesione w ciągu 2 lat od wypadku. Koszty leczenia zwracane są wyłącznie, gdy są niezbędne z medycznego punktu widzenia oraz zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uwaga! w przypadku zwrotu kosztów leczenia ubezpieczyciel potrąca 30% udział własny,
 • jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy –gdy utracono zdolność w ciągu 2 lat od wypadku, w wysokości 100% sumy ubezpieczenia ustalonej odrębnie w umowie, w kwocie odpowiadającej sumie ubezpieczenia dla pozostałych świadczeń,
 • dzienne świadczenie szpitalne - przysługuje w przypadku trwającego co najmniej 72 godziny pobytu w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w następstwie nieszczęśliwego wypadku - w wysokości 0,15% sumy za każdy dzień pobytu w szpitalu; nie obejmuje pobytu we wszelkiego rodzaju sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki lub hospicjach. Przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, jednak nie dłużej niż za okres 90 dni.
 • zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych – do wysokości 5% sumy ubezpieczenia, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku. Koszty te muszą być poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uwaga! w przypadku zwrotu kosztów rehabilitacji ubezpieczyciel potrąca 30% udział własny,
Suma ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia określa się w umowie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel ustala składkę ubezpieczeniową po dokonaniu oceny ryzyka.
Wysokość składki stanowi iloczyn sumy ubezpieczenia i wyrażonej w procentach stawki za ubezpieczenie każdego z ryzyk.

Wysokość składki jest zależna od klasy ryzyka (patrz klasy ryzyka opisane na końcu artykułu), zakresu ubezpieczenia, wariantu ubezpieczenia, formy umowy ubezpieczenia oraz długości okresu ubezpieczenia.

Składka ubezpieczeniowa

Przy ustalaniu wysokości składki uwzględnia się:
 • zwyżki składki za:
 • zawarcie umowy na sumę ubezpieczenia przekraczającą wysokości określone w taryfie,
 • zawarcie umowy na rzecz osoby, która ukończyła 70 rok życia,
 • objęcie ochroną ubezpieczeniową następstw zawałów serca i udarów mózgu,
 • objęcie ochroną ubezpieczeniową następstw nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, w zakresie uprawiania dyscyplin sportowych zaliczanych do II lub III klasy ryzyka,
 • rozłożenie składki na raty,
 • zniżki składki za:
 • bezszkodową kontynuację ubezpieczenia - w umowie ubezpieczenia zawartej w formie indywidualnej,
 • liczbę osób ubezpieczonych - w umowie ubezpieczenia zawartej w formie grupowej.
Przykład:
Obliczmy składkę za ubezpieczenie NNW na sumę 30 000 zł dla osoby pracującej w biurze (klasa ryzyka: I), rodzaj świadczenia: wariant I, która dodatkowo rozszerza swoje ubezpieczenie o opcje dzienne świadczenie szpitalne.

Składka dla ubezpieczenia NNW wynosi 405zł, dla rozszerzenia o dzienne świadczenie szpitalne 270zł.

Łącznie składka wybnosi 675zł.

Klasy ryzyka

W zależności od stopnia ryzyka wynikającego z rodzaju wykonywanej pracy lub uprawianej dyscypliny sportowej wyróżniamy 3 klasy:
 • I klasa ryzyka obejmuje:
 1. osoby wykonujące pracę w przeważającej części w biurach, placówkach oświatowych, naukowych, leczniczych, artystycznych i kulturalnych, w rzemiośle ręcznym oraz osoby duchowne i niepracujące,
 2. tenis stołowy, kręglarstwo, wędkarstwo, kulturystykę, bilard, brydż sportowy, golf, szachy, modelarstwo sportowe,
 • II klasa ryzyka obejmuje:
 1. osoby wykonujące pracę w rzemiośle zmechanizowanym, handlu, rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie, budownictwie, przemyśle (poza zaliczonymi do klasy III), transporcie, żegludze, gazownictwie, służbie weterynaryjnej, lotnictwie, wojsku, strażach pożarnych, trenerów, sędziów i instruktorów sportowych,
 2. tenis ziemny, badminton, gimnastykę artystyczną i sportową, lekkoatletykę, pływanie, wioślarstwo, żeglarstwo, surfing, windsurfing, piłkę wodną, łyżwiarstwo figurowe i szybkie, hokej na trawie, kajakarstwo, łucznictwo, strzelectwo, myślistwo, kolarstwo, sporty motorowodne, narciarstwo wodne, szermierkę,
 • III klasa ryzyka obejmuje:
 1. pracowników ochrony mienia i osób, policjantów, ratowników górskich, osoby wykonujące pracę w przemyśle energetycznym przy urządzeniach wysokiego napięcia, przemyśle górnictwa i kopalnictwa pod ziemią, saperów i inne osoby zatrudnione przy materiałach wybuchowych, nurków, oblatywaczy samolotów, akrobatów, kaskaderów,
 2. judo, dalekowschodnie sztuki walki, rugby, boks, bobsleje, podnoszenie ciężarów, zapasy, narciarstwo, płetwonurkowanie, hokej na lodzie, piłkę nożna, piłkę siatkową, piłkę ręczną, koszykówkę´, futbol amerykański, baseball, sporty spadochronowe i balonowe, sporty lotnicze, saneczkarstwo, sporty motorowe, jeździectwo, alpinizm i taternictwo.
W przypadkach nie wymienionych powyżej, klasę ryzyka ustala się według rodzajów zatrudnienia lub dyscyplin sportowych, które najbardziej są zbliżone stopniem ryzyka.
 

Paulina Stolarska

Zobacz także
« powrót do działu: Przegląd ubezpieczeń
« zapisz się na Newsletter
Wpisz szukane słowo
Losowy termin:
Multiagent - agent, który wykonuje czynności agencyjne ... więcej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na życie, zdrowotne, nieruchomości, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsiębiorców, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na życie. Zamów ubezpieczenie na życie, Korzyści z ubezpieczenia na życie, Ceny ubezpieczeń na życie, Czym jest ubezpieczenie na życie? Oblicz składkę ubezpieczenia na życie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpieczeń Ochronnych - zabezpiecz Twoje życie i zdrowie. Ranking Ubezpieczeń Oszczędnościowych - oszczędzaj na emeryturę.Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamów ubezpieczenie nieruchomości u 5 agentów lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypełnij formularz, oblicz składkę i kup polisę. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz składkę ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porównaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty dają Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojaży po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porównaj ubezpieczenia podróży online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystyczną online. Ubezpieczenia na wakacje - podróżne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porównaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystycznš online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.